Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

1 юни 2010 г.

31 декември 2010 г. е крайният срок за пререгистрация в новия търговски регистър

Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, които са вече вписани в търговските регистри и регистрите на кооперации към окръжните съдилища, подлежат на задължителна пререгистрация в единния търговски регистър при Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, който функционира от 1 януари 2008 г. Крайният срок за пререгистрация изтича на 31 декември 2010 г.

За извършването на пререгистрацията следните документи трябва да бъдат подадени в търговския регистър:

  • заявление по образец;
  • специално удостоверение за актуално състояние, което се издава от окръжния съд по регистрация за целите на пререгистрацията;
  • заверено копие от дружествения договор/учредителния акт/устава (само за търговски дружества и кооперации);
  • допълнително заявление по образец, в случай че в търговския регистър при регистърния съд вече са били вписани определени обстоятелства относно корпоративния статус търговеца, напр. назначаване на прокуристи, откриване на клонове (в който случай се прилага и удостоверение за актуално състояние на клона), наложени запори на дружествени дялове или на търговско предприятие и т.н.
  • стандартна декларация, с която декларирате истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на заявените за обявяване актове
  • пълномощно – в случай че заявлението се подава от адвокат.
Изброените по-горе документи могат да бъдат подадени и онлайн с универсален електронен подпис. За пререгистрацията не се дължат държавни такси.

Законът за търговския регистър предвижда служебно прекратяване на търговци, които не се пререгистрират до крайния срок 31 декември 2010 г.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници