Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

27 май 2014 г.

Промени в Наредба 26 на БНБ за финансовите институции

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 26 от 23 април 2009 г. беше обнародвана в Държавен вестник, брой 44 от 27 май 2014 г., която включва изменения, насочени към привеждането на Наредбата в съответствие със скорошните промени в Закона за кредитните институции. Целите на Наредбата включват установяването на реда и критериите за вписване на финансови институции в регистъра на БНБ.

С промените се установява нов минимален размер на капитала на финансова институция от 1 млн. лв., като всички вноски до минимално необходимия капитал трябва да са парични и да са направени със собствени средства на съдружниците или акционерите. Сред другите изменения в Наредбата са и задължението за обявяването на действителните собственици на финансова институция и повишените изисквания към управляващите и представляващите финансова институция, като се вземат предвид фактори като квалификация, опит и репутация.

Уреден е редът, по който заварените финансови институции трябва да се пререгистрират, за да продължат да извършват дейност.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници