Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

7 май 2014 г.

Изменения в режима на собственост върху земеделски земи

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделексите земи (обнародван в Държавен вестник бр. 38 от 7 май 2014 г.) бяха въведени изменения в режима, уреждащ придобиването и притежаването на право на собственост върху земеделска земя.

Новите разпоредби поставят изискването физическо или юридическо лице, което желае да придобие земеделска земя, да е пребивавало или да е било установено в България повече от 5 години. Юридически лица, които са регистрирани в България преди по-малко от 5 години, могат да придобиват земеделска земя, ако съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерното дружество отговорят на горните изисквания.

С измененията на ЗСПЗЗ се въвежда и забрана за притежание на собственост върху земеделска земя от търговски дружества, чиито съдружници или акционери са пряко или косвено регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и на акционерни дружества, които са издали акции на приносител.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници