Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

22 април 2014 г.

Нови изменения в Закона за потребителския кредит

Парламентът прие изменения в Закона за потребителския кредит (Държавен вестник бр. 35 от 22 април 2014 г.).

След измененията при сключване на договор за потребителски кредит се изисква всички елементи от договора да се представят с еднакъв по вид, формат и размер шрифт, който да не е по-малък от 12 пункта.

Едностранни промени по общия разход на кредита на потребителя се допускат само при положение че в договора е предвидена възможност за промяна и обстоятелствата, които са приложими към промяната, са описани в договора, обективно са обосновани и не зависят от волята на кредитора.

Договорът за потребителски кредит вече трябва да съдържа методиката за изчисляване на референтния лихвен процент. Тази методика не може да бъде едностранно изменяна от кредитора след сключване на договора.

Кредиторите трябва да определят в договора за потребитеслки кредит вида, размера и действието, за което събират такси и/или комисиони, като не могат да събират такса и/или комисиона за едно и също действие повече от веднъж. Отпада възможността да се изисква плащане на такси и/или комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на кредита.

Сред останалите съществени промени е въвеждането на забрана за събиране на такса за предсрочно погасяване на ипотечни кредити след първата година от срока на договора за ипотечен кредит. Забраната важи и за договори, сключени преди датата на влизане в сила на изменението на закона.

Измененията влизат в сила от 23.07.2014 г.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници