Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

21 март 2014 г.

Парламентът прие изменения в Кодекса на труда

Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обнародван в Държавен вестник на 25 март 2014 г.) Кодексът на труда вече изрично урежда стажуването и отношенията между работодателите и стажантите.

След измененията Кодексът на труда предвижда работодателите да сключват трудов договор със стажантите за период от половин до една година. Стажанти могат да бъдат лица на възраст до 29 години, завършили средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от тях професия или специалност. Един служител може да бъде назначен по договор с условие за стажуване само веднъж.

За всеки стажант се изисква работодателят да назначи наставник с поне три години години стаж и квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, с цел стажантът да усвои практически професионални умения. Кодексът на труда изисква сключването на допълнително споразумение към трудовия договор между работодателя и наставника, с което се урежда разпределението на работното време и другите задължения на наставника, свързани със стажуването.

След приключването на трудовия договор с условие на стажуване работодателят трябва да издаде препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението.

Договорът с условие на стажуване може да бъде прекратен от всяка от двете страни с предизвестие в срок от 15 дни.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници