Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Новини

21 октомври 2011 г.

Кодексът на труда вече урежда изрично работата от разстояние

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в бр. 82/2011 г. на Държавен вестник, Кодексът на труда вече изрично предвижда и урежда възможността служителите да полагат труд от разстояние (а не в офиса на работодателя).

Работата от разстояние е доброволна – тя не може да бъде наложена нито от служителя, нито от работодателя, а се изисква съгласието и на двамата. Предвижда се отношенията по работата от разстояние да бъдат уреждани най-вече в индивидуалните или колективните трудови договори, а в някои случаи и във вътрешни актове на работодателя (като правилника за вътрешния трудов реди и др.).

Кодексът на труда принципно задължава работодателя да обезпечи технически, материално и софтуерно работата от разстояние, но е предвидена и възможност страните по трудовия договор да уговорят, че служителят ще използва собствено оборудване.

С приетите изменения Кодексът на труда гарантира на служителите, работещи от разстояние, равни права с тези на служителите, които полагат труд в предприятията на работодателя. Последният е длъжен да осигури на служителите, работещи от разстояние, възможност за общуване с останалите служители и възможност за упражняване на колективните и синдикалните им права на служители.
« назад
© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници