Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Данъчно и осигурително право

Адвокатско дружество „Димитров, Иванов и съдружници“ може да Ви консултира по различни въпроси на данъчното облагане, общественото и здравното осигуряване. По данъчни въпроси специализираме в областта на корпоративните (ЗКПО) и личните (ЗДДФЛ) данъци, данъка върху добавената стойност (ЗДДС), избягването на двойно данъчно облагане чрез прилагане на СИДДО и др.

Съществено място в данъчната ни практика съставлява процесуалното представителст-во по данъчни дела, както на фаза обжалване на ревизионни актове по административен ред, така и на фазата на съдебното им обжалване пред административните съдилища и Върховния административен съд.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници