Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Правни услуги

» Капиталови пазари и финанси

Можем да ви консултираме по различни въпроси, свързани с намирането на достъп до и участието във вътрешните и международните капиталови пазари. Ние предоставяме пълно правно обслужване на проекти за финансиране за публични и за непублични компании, включително набиране на средства чрез издаването на дялови и на дългови инструменти. Ние познаваме различните видове финансови инструменти и приложимите нормативни актове, регулиращи правния режим на ценните книжа, което ни помага да предлагаме решения за междудружествени и/или вътрешногрупови транзакции за структуриране на капитал и активи.

Адвокатско дружество „Димитров, Иванов и съдружници“ може да ви съдейства в извършването на административни процедури и в дейности по регулаторна отчетност, включително при кандидатстване за получаване на лицензи и разрешения от и/или при подаване на уведомления до Комисията за финансов надзор (КФН), както и при осъществяване на кореспонденция с КФН или друг компетентен орган.

Запознайте се с нашата клиентска политика, за да знаете винаги какво можете да очаквате от нас.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници