Dimitrov Ivanov & Partners - Attorneys at law

Изтеглете нашата корпоративна брошура (на английски език).

Често задавани въпроси

1. Как да учредя дружество с ограничена отговорност?

Учредяването на дружество с ограничена отговорност (ООД или ЕООД) е сравнително лесно и бързо. Документацията не е голяма - дружествено договор (учредителен акт при ЕООД), протокол от учредителното събрание (решение за учредяване при ЕООД) и няколко декларации. Управителят (управителите) трябда да предоставят образец от подписа си (пред нотариус). Минималният изискуем капитал е 2 лева и трябва да бъде внесен преди подаването на заявление за регистрация на дружеството. Дружеството се заявява за вписване в Агенцията по вписванията чрез попълване на заявление от назначения управител на дружеството. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител или да бъде попълнено и подадено онлайн чрез универсален електронен подпис. Дружеството би следвало да бъде регистрирано в рамките на няколко дни от подаването на заявлението.

2. Мога ли да си купя готово (предварително учредено) търговско дружество?

Да, можете, въпреки че учредяването на ново дружество може да бъде също толкова лесно и бързо. Разходите (включващи адвокатски, нотариални и държавни такси) също не би следвало да се различават значително. Допълнителен аргумент за учредяването на ново търговско дружество е това, че избирайки тази опция, Вие получавате „чисто“ дружество, без потенциално проблемно минало.

3. Как да избера между дружество с ограничена отговорност (ООД) и акционерно дружество (АД)?

Изборът между дружество с ограничена отговорност (ООД) и акционерно дружество (АД) зависи основно от предпочитанията ви по отношение на управление и капиталова структура (наред с други). ООД може да бъде управлявано от един управител и има много ниско изискване за минимален капитал, но не може да издава дългови инструменти (облигации). АД, от друга страна, изисква най-малко трима души за управлението му (под формата на съвет на директорите), има изискване за минимален капитал от 50 000 лева и може да издава различни видове ценни книжа. Разбира се, между двете дружества има и други разлики, които разглеждаме в отделен материал в раздел „Публикации“ на сайта.

4. Какви за законовите критерии за подаването на уведомление за концентрация до Комисията за защита на конкуренцията?

Има два критерия, на които концентрационната схема трябва да отговаря. Първият критерий е свързан с формата на концентрацията: а) вливане (сливане) на две или повече независими предприятия; б) придобиване на пълен или съвместен контрол; или в) създаването на съвместно предприятие (joint venture), което има за цел да извършва трайно дейност като икономически независим субект. Вторият критерий, който Законът за защита на конкуренцията предвижда, са следните прагове за реализиран оборот през предходната финансова година на територията на Република България: а) общ оборот на участниците в концентрацията, надвишаващ 25 млн. лева; и б) или оборотът на всяко едно от поне две от участващите в концентрацията предприятия, или оборотът на придобиваното предприятие надвишава 3 млн. лева.

5. Как мога да защитя правата и интересите на фирмата ми от действията на друга фирма, оперираща на същия пазар?

Законът за защита на конкуренцията забранява действията и бездействията в при извършването на търговска дейност, които противоречат на добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите. Нелоялна конкуренция може да се осъществява в различни форми, като увреждане на добрата репутация на конкурентите, имитация, нелоялно привличане на клиенти, разкриване на производствени или търговски тайни и др. Ако друга фирма действа срещу Вас чрез някоя от тези форми на нелоялна конкуренция, можете да сезирате Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). За тази цел трябва да попълните стандартна молба, чрез която искате от КЗК да започне производство за установяване на осъществяването на нелоялна конкуренция от насрещната фирма и да й наложи санкции. Наред с това можете да търсите обезщетение пред граждански съд за нарушаването на Закона за защита на конкуренцията от конкурентната фирма.

6. Мога ли да подам жалба за некачествени стоки, ако за тях няма гаранция и в какъв срок?

Съгласно Закона за защита на потребителите всеки потребител (т.е. физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност) може да предяви рекламация на стоката пред търговеца или пред негов представител, независимо от това, дали за стоката е била предоставена гаранция. Законът определя общите критерии, на които стоките трябва да съответстват, т.е. критериите с чието несъответствие можете да обосновете рекламацията си. Ще трябва представите поне касовата бележка или фактурата, или друг документ, удостоверяващ основанието (покупката) и размера на претенцията Ви, както и твърдяното от Вас несъответствие. Можете да искате възстановяване на платената сума, замяна на стоката, намаляване на цената или безплатно ремонтиране на дефектната стока. Ако за стоката не е предоставена гаранция, можете да направите рекламацията в срок от 2 години от покупката, но не по-късно от 2 месеца от установяването на твърдяното несъответствие. Имайте предвид обаче, че можете да рекламирате несъответствия, които са съществували към момента на покупката на стоката. Правейки рекламация, Вие не губите правото да търсите закрила на правата си по съдебен ред.

© 2010 - 2013 Димитров, Иванов и съдружници